Mbështetje teknike
+383 45 408 339     +383 45 378 206     +383 45 378 176    
Kërko kodin

eshkollori

Informim · Komunikim · Bashkëpunim · Sukses!

Përfitimet në aspektin e përgjithshëm

 • Menaxhimi i mirë i shkollave - edukim dhe arsimim cilësor.
 • Sistem i raportimit dhe llogaridhënies.
 • Komunikim efektiv ndërmjet prindërve – nxënësve dhe shkollës.
 • Vlerësimi i përformancës së shkollës.
 • Informata të mjaftueshme për hartim të strategjive për përmirësimin e cilësisë.
 • Ndërtim i marrëdhënieve korrekte ndërmjet prindërve - nxënësve dhe shkollës.


Përfitimet nga roli i shkollës-administratës

 • Menaxhimi e gjithëmbarshëm i shkollës.
 • Komunikimin me të gjithë akterët e shkollës, nxënës – mësimdhënës – prindër.
 • Shpërndarjen dhe marrjen e informacioneve përmes postimeve dhe anketimeve.
 • Vlerësimin e mësimdhënësve.
 • Marrjen e përshtypjeve të nxënësve dhe prindërve për mësimdhënësit.
 • Përcjelljen e mungesave të nxënësve dhe mësimdhënësve.
 • Gjenerimin e raporteve të suksesit dhe vlerësimeve të ndryshme.
 • Qasje në të dhënat e secilës klasë.


Përfitimet nga roli i mësimdhënësve

 • Vlerësimin e nxënësve.
 • Mbajtjen e evidencave të vlerësimit dhe të mungesave të nxënësve në formë elektronike.
 • Planifikimin e mësimit dhe hartimin e planeve mësimore.
 • Përgatitjet e materialeve mësimore elektronike për nxënës.
 • Raportim javor tek prindërit për progresin e nxënësve.
 • Përdorimin e ditarit personal elektronik për secilën klasë.
 • Gjenerimin e raporteve për suksesin e secilit nxënës por edhe të klasës.
 • Shkruarjen e orëve mësimore në ditarin dixhital.
 • Gjenerimin e të dhënave statistikore për klasën e tij/saj.


Përfitimet nga roli i prindërve

 • Marrjen e informacioneve të detajuara për fëmijën e tij/saj në kohë reale.
 • Përcjelljen e suksesit, progresit, detyrave, mungesave të fëmijës/ve etj.
 • Shprehjen e përshtypjeve për korrektësinë e mësimdhënësit duke bërë një vlerësim numerik dhe përshkrues.
 • Përcjelljen e njoftimeve përmes postimeve dhe anketimeve që i bënë shkolla.
 • Marrjen e raporteve javore nga mësimdhënësit për seciën lëndë.
 • Menaxhimin e takimeve me stafin e shkollës ose me mësimdhënësin kujdestar.
 • Qasje në orarin mësimor të fëmijë/ve të tij/saj.
 • Komunikim përmes chat-it me kujdestarin e klasës ose me stafin e shkollës.
 • Përcjelljen e aktiviteteve të shkollës në kalendarin e aktiviteteve.


Përfitimet nga roli i nxënësit

 • Pranon njoftime nga mësimdhënësit.
 • Merr pjesë në vlerësimet në formë të testeve online, asociacioneve, kuizeve etj.
 • Sheh sukesin e tij/saj në kohë reale.
 • Sheh mungesat e tij/saj.
 • Qasje në materialet mësimore të sistemit dhe të ngarkuara nga mësimdhënësit.
 • Qasje në video ligjeratat mësimore.
 • Sheh postimet e bëra nga mësimdhënësit, administrate apo drejtoria.
 • Qasje në kalendarin e aktiviteteve për të parë testet e radhës.